Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Proszowicach
Wstęp Deklaracji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznaproszowice.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Proszowicach (w skrócie: Filia w Proszowicach):

Telefon: +48 (12) 386 12 28
E-mail: filia.proszowice@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznaproszowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa www.pedagogicznaproszowice.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: +48 (12) 386 12 28
E-mail: filia.proszowice@pbw.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Proszowicach nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście z ulicy poprzedza parking, aby wejść do biblioteki należy pokonać cztery stopnie schodów. Drzwi zewnętrzne wejściowe mają szerokość 90 cm, z małym progiem. Wewnątrz budynku są kolejne dwubiegowe schody o szerokości 100 cm, bez możliwości zamontowania windy. W lokalu bibliotecznym jest sześć drewnianych futryn drzwiowych bez drzwi o szerokości 80 cm. Do łazienki prowadzi wąskie przejście, metalowa futryna drzwi ma 60 cm szerokości, sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest dostosowany do osób poruszających się wózkami inwalidzkimi lub o kulach.


W zakresie dostępności parkingu:
Brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności w tekście łatwym do czytania.